תקנון

תקנון סטודיו

מנוי/ה יקר/ה:

 

1. תקנון זה מהווה הסכם בין המנוי לבין החברה המפעילה את הסטודיו (להלן: "הסטודיו"), כאשר עם רכישת מינוי מצהיר ומסכים המנוי לתנאי תקנון זה.

​2. המנוי מתחייב בזאת כלפי הסטודיו כי למיטב ידיעתו אין לו כל מניעה בריאותית או אחרת לחברותו בסטודיו ושימוש במתקניו השונים. ​

3. המתאמן מתחייב למלא את הצהרת הבריאות כפי שנדרש עפ"י חוק.

4. במקרה שהתשובה על אחת או יותר מהשאלות בהצהרת הבריאות היא חיובית כי אז לצורך קבלת המנוי לסטודיו על המנוי להמציא גם תעודה רפואית מרופא ולפיה הרופא מאשר כי אין סיכון לבריאותו באימון. תעודה זו יש להמציא לסטודיו אחת לשנה או בהתאם לקבע חוק. הסטודיו יקבל כלקוח מנוי שהמציא תעודה רפואית בתוקף בלבד.

5. לא יתקבל החזר תשלום למנוי ששילם ולא הביא אישור רפואי המהווה תנאי לכניסה לסטודיו.

​6. הארכת תוקף מנוי מותנית בעמידת המנוי בכל הדרישות, ההוראות, הכללים והתקנות, כפי שיחולו מעת לעת, וכן בתשלום דמי מנוי לתקופות המינוי הרלוונטית.

​7. המינוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה בכל דרך ו/או צורה שהיא.

​8. האימון בסטודיו יתאפשר אך ורק בנעלי ספורט.

​9. המנוי מתחייב להתנהג בשקט, בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו בסטודיו, באופן שלא יפריע / יפגע / יעליב / יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של הסטודיו.

​10. חל איסור מוחלט על עישון בסטודיו.

​11.  אין להכניס לשטח הסטודיו בעלי חיים ואופניים מכל סוג שהוא.

​12.  חל איסור מוחלט על דיבור בטלפונים ניידים בסטודיו.

​13.  יש להישמע להוראות המדריכים והמאמנים ולכללי השימוש במתקנים השונים ובשום מקרה לא להפעיל ציוד כלשהוא ללא הדרכה מוקדמת או ליווי מאמן.

​14. האימון בסטודיו וכל פעילות אחרת בסטודיו, הינו על אחריותו הבלעדית של בעל המינוי.

​15. הסטודיו לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או גניבת רכוש המנוי שייגרם מכל סיבה שהיא בשטח הסטודיו (כולל חפצים בתאי האחסון במלתחות).

​16.הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבטל לאלתר את המינוי של מי שהפר או שאינו מקיים הוראות, כללים ותקנות החברה הנ"ל ו/או המפריע בדרך כלשהיא לפעילות התקינה והשוטפת של הסטודיו ו/או הגורם נזק במזיד לרכוש הסטודיו.

​17. המנוי מאשר בזאת לקבל מהסטודיו מסרונים ומיילים מעת לעת לצורך עדכון בנושאים הנוגעים להפעלת הסטודיו או המינוי שלו.

18. על המנוי לדאוג לקבל הדרכה ממדריכי הסטודיו לפני ביצוע אימון ושימוש כלשהו במתקני הסטודיו לגבי אופן האימון הנכון ודרכי השימוש הנכון והבטוח בכל מתקן ומכשיר בסטודיו

19.  בעל המנוי לוודא כי השימוש שיבצע בסטודיו ובמתקניו יהיו אך ורק בהתאם להוראות שיקבל מצוות הסטודיו. לפיכך, השימוש במתקני הסטודיו וההשתתפות בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד. המנוי משחרר את הסטודיו, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמם, באופן מלא, מוחלט וסופי מכל תביעה, דרישה, טענה ואחריות על פי דין ו/או הסכם, לכל פגיעה פיסית או אחרת או נזק שייגרם למנוי כתוצאה מהשתתפות בפעילויות הסטודיו והשימוש במתקניו, שלא בהתאם להנחיות

​20. אם המינוי נרכש בתנאים מיוחדים עבור קבוצות השתייכות מסוימת, לרבות בין היתר, חיילים, סטודנטים, גמלאים וכיוצא באלה קבוצות, אשר עבורן מעניק הסטודיו הטבות שונות לפי שיקול דעתו הבלעדי (להלן: "קבוצת ההטבה"), הרי שהתקופה בה המנוי יהיה זכאי להטבה תהיה כל עוד המנוי משתייך לקבוצת ההטבה. לגבי יתרת התקופה, רשאי הסטודיו לעדכן את תנאי המינוי כך שההטבה בגין השתייכות לקבוצת ההטבה לא תחול על המנוי. לדוגמא: במידה והמינוי חל על חייל, תקופת ההטבה תהיה בתוקף כל עוד המנוי הינו חייל בשירות סדיר.

21.  במקרה של הימנעות המנוי מתשלום סדיר של דמי המינוי כפי שסוכמו במעמד הרישום לסטודיו, יהיה המנוי מנוע מכניסה לסטודיו ומשימוש כלשהו בשירותי הסטודיו ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים לסטודיו.

​22. חל איסור על גילוח, תספורת, צביעת שיער, קילוף עור וגיזום ציפורניים במלתחות.

​23. חל איסור על שימוש במתקני הסטודיו תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים, חוסמי ביתא, סמים, ו/או סמי/תרופות הרגעה.

​24. על מנוי הסובל מסוכרת, מחלות לב ו/או לחץ דם גבוה או נמוך, להתייעץ תחילה עם רופא מוסמך לפני השימוש במתקני הסטודיו ולהציג אישור רפואי. בכל מקרה של פציעה בסטודיו מחובתו של המנוי לדווח על כך לנציג מטעם הסטודיו ולוודא מילויו של דו"ח פציעה.

 

Share This: